נוהל הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק :

  • בקשה לקבלת רישיון עסק תוגש למחלקת רישוי עסקים במועצה. את הבקשה לרישיון, ביחס לעסקים טעוני רישוי, יש להגיש בעת פתיחת עסק חדש, שינוי מקום העסק, שינוי בבינוי כגון הגדלה, שינוי בבעלות וכדומה.
  • הפניות לתשלום אגרות רישוי
  •  תשלום עבור רישיון עסק מחלקת רישוי עסקים גובה אגרות שונות. מחיר לתשלום עבור הבקשה לרישיון מתעדכן ע"פ מדד משרד האוצר. התעריף המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים, ביום הפקת החיוב. שים לב, החישוב ע"פ כל פריט בנפרד, בהתאם לצו רישוי עסקים. *תעריפי האגרה צמודים למדד לפיכך ייתכנו שינויים במחיר האגרה. (יש לפנות למחלקת גביה) נושא אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק אגרת כפל רישיון אגרת רישיון עסק – בחידוש רישיון, או אם לא שולמה אגרת בקשה לרישיון מחיר העסק, תוספת או צמצום סוגי עיסוקים, חייב בעל העסק להגיש בקשה חדשה, כאילו היה עסק חדש. במקרה של שינוי במבנה – שינוי פנימי או חיצוני, למשל: תוספת או חלוקת חנות, חייב בעל העסק להגיש בקשה חדשה, ותוכנית סניטרית חדשה, כנהוג בעסק חדש. במקרה של שינוי בעלות – כגון: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע, יש להגיש בקשה למחלקת רישוי עסקים , לשינוי השם וקבלת רישיון חדש על שמו. סגירת עסק – מחייב הודעה. חידוש רישיון זמני תוקף הרישיון, נקבע על פי סוג העסק, בהתאם לצו רישוי עסקים התשנ"ה 1995  ועד תוקף הרישיונות התקופתיים: תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב- 31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן. תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב- 31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן. תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב- 31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן. עבור רישיונות זמניים – ראה את התקנות המתאימות. לפחות כחודש וחצי לפני תום מועד פקיעת הרישיון, חייב בעל העסק, שרישיונו לתקופה מוגבלת, להגיש בקשה לחידוש רישיון העסק. לצורך קבלת הרישיון המחודש ייבדק העסק. תשובות אפשריות למגיש הבקשה: אישור חידוש הרישיון - לאחר שהעסק נמצא עונה על כל הדרישות ויתקבלו האישורים הנדרשים, הרישיון יינתן כחוק. אישור לקבלת היתר זמני – פירוט תנאים ומועד ביצוע, עד לקבלת אישור. יתכן שידרשו תנאים מוקדמים שעל מגיש הבקשה למלא. מלוי תנאים אלו יאפשרו לקבל – או היתר זמני, או רישיון. סירוב לקבלת רישיון – הסירוב יהיה מנומק.
  • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה לרישיון ותיחתם בידי המבקש. המגיש בקשה מטעם תאגיד או שותפות יצרף ייפוי כוח המסמיך אותו להגיש את בקשה בשם החברה או התאגיד.
  • לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
  1. היתר הבנייה שניתן למבנה (גרמושקה) כשהשימוש הקבוע בו תואם את מהות העסק המבוקש ( 3עותקים).
  2. תדפיס מרשם החברות אם המבקש הוא חברה.
  3. תרשים סביבה יערך בקנה מידה 1:2500 , בתרשים הסביבה יצוינו: הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגש בקו עבה, מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק, הדרכים והרחובות הגובלות עם העסק.  
  4. מצבית עדכנית בקנה מידה 1:250 .
  5. תכנית העסק  (3 עותקים).

 

לשם הדרכה והסבר מפורט על המסמכים

ניתן לתאם פגישה במחלקת רישוי עסקים לקבלת הסבר ותדרוך במילוי טופס הבקשה.

פריד עלו - מנהל רישוי עסקים ותברואן

טלפון : 052/6599642

דוא"ל : Fared@isifya.co.il