מידע מוקדם :

באפשרותך לפנות למחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת מידע מוקדם בדבר העסק המבוקש הכולל מידע כללי, בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק, בדיקה בנוגע לצורך בתוכנית עסק. בנוסף ניתן לקבל מידע על דרישותיהן של הרשויות השונות העסק המבוקש.

המידע שניתן במסגרת הגשת בקשה למידע מקדמי כולל:

 • מידע כללי
 • בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק
 • בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק
 • מידע ספציפי נוסף

המידע הכללי שניתן כולל:

 • מידע לגבי תהליך הגשת הבקשה לרישיון עסק.
 • מידע לגבי גורמי הרישוי שאישורם נדרש לצורך קבלת הרישיון.
 • מידע לגבי טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה. ההנחיות למסמכים מותאמים לפי סוג העסק, מיקומו וסיבת הבקשה

מהי בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק

 • בבדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק נציג המחלקה יגדיר את סוג העסק על פי צו רישוי עסקים
 • במידה ונדרש רישיון – יימסר לך מידע על תהליך הוצאת רישיון לעסק, כולל הליך הבקשה והפניית הבקשה לגורמי הרישוי.
 • במידה ולא נדרש רישיון – יסתיים הטיפול. בכל מקרה, גם כאשר העסק אינו נדרש לרישוי עסק, יש לעמוד בדיני התכנון והבניה ובחוקי העזר העירוניים וכל חיקוק רלוונטי אחר.

מהי בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק?
במקרה שהעסק הינו עסק חדש – יש צורך בהכנת תכנית לעסק. באפשרותך להיעזר בגורמים מקצועיים במחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת מידע בנוגע לתוכנית ואופן הגשתה למועצה. במידה ובמקום היה עסק קודם, ניתן לנסות ולאתר את התכנית של העסק הקודם.

מה כולל המידע הספציפי הנוסף? 

 • התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש.
 • צווי סגירה ותלונות שכנים ורשויות שניתנו לעסק הקודם שפעל במקום.
 • אינדיקציה על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים.
 • מתן התראה בדבר האפשרות בהוצאת היתר שימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה.
 • מתן הנחיות ומגבלות תכנון עירוניות כגון, עסקים המוגבלים במספרם, בסוגם או בגודלם, מגבלות אזוריות או פעילות לילית.
 • הסבר בנוגע לבעיות רישוי צפויות לאור בקשות רישוי קודמות.
 • היתרים נדרשים – היתר לילה, היתר כסאות ושולחנות, היתר לדוכנים בחג, היתרים להוצאת סחורה וחפצים.
 • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה או פטור מתכנית חדשה , אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים.

ייתכן ולא כל הנתונים קיימים לצורך מסירתם במעמד מידע מוקדם.

 

מהו מידע מקדמי
על פי חוק רישוי עסקים, באפשרותך לקבל מידע בכתב מוסמך ומלא על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש. המידע ניתן תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה.

הינך מתבקש לבדוק האם תהליך הרישוי יכלול גם תהליכי רישוי על הבניה בשל אחת מהסיבות הבאות:

 • העסק יידרש לאישור שימוש חורג.
 • אין התאמה בין העסק להיתר הבניה.

במידה וקיימת חריגת בניה, עליך להסדיר את נושא רישוי הבניה מול הועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל במעונה בסיוע מחלקת הנדסה במועצה.