על תכנית העסק להתבסס על חוק תכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות, באפשרותך לתאם מראש עם מנהל רישוי עסקים לצורך קבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון העסק המבוקש.

כיצד מסייע מנהל רישוי עסקים בהכנת התוכנית לעסק

מנהל רישוי עסקים מסייע בהכנת התוכנית לעסק בנושאים הבאים:

 • אופן הכנת התכנית.
 • הנחיות בנוגע לנגישות של בעלי מוגבלויות
 • הנחיות בנוגע לתוכנית בטיחות.
 • דגשים לבתי אוכל (בדגש על הנחיות משרד הבריאות ומתקני תברואה).
 • בדיקה ראשונית האם העסק יאלץ להתמודד עם תהליך של שימוש חורג / חריגת בניה.
 • בדיקה זו ניתן לבצע רק במידה וקיימים כלל הפרטים, ומטרתה לעדכנך, מוקדם ככל האפשר, בנוגע לתהליכים והוצאות צפויים במהלך תהליך הרישוי.

מה יש לכלול בתוכנית עסק? התכניות יכללו את המפורט להלן:
תכנית העסק (גרמושקה) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

התוכנית תכלול:

 • תרשים סביבה: בקנה מידה של  1:2500 של החלקה בה העסק נמצא , גבול המגרש יודגש בקו אדום עבה.
 • מפה מצבית:  בקנה מידה של 1:250 בה מתואר המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו , המגרש יסומן בקו עבה אדום
 • תכנית העסק:  בקנה מידה 1:100 בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, סימוני מידות אורך ורוחב , פתחים ופינות, גובה פנימי של המבנה, פירוט חדרי העסק וייעודם, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים , לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומנים, מתקני אוורור ומיזוג אויר, מיקום מערכות סניטריות, שירותים ,  מערכות קולטי עשן, ריח, מתקנים לאצירת אשפה ומחזור, ארובה, מז"ח,
 • חתכים: שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.
 • לבתי אוכל: יידרש סידור פנים העסק (בקנה מידע של 1:50)  בצירוף פרשה טכנית
 • תכניות מורכבות ותוכניות של עסקי מזון מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות
 • לעסקים להם פוטנציאל למטרדים ומפגעי זיהום אויר תידרש בדיקה ואישור מוקדם של איכות הסביבה עבור סידורים ומערכות למניעת מטרדים, כולל בור מפריד שומנים.
 • אשפה: בעסקים להם אשפה רבה יידרש אישור התוכניות ע"י מהנדס תברואה לגבי סידורי פינוי אשפה, פירוט מתקני האשפה ודרך הוצאתם לרחוב.
 • מידע מוקדם לכמות מיכלי האשפה והמחזור הדרושים לפי סוג עסק ניתן לקבל במחלקת שפ"ע במועצה.

כל עסק חייב לעמוד ב"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" –  ובעל העסק נדרש בתוכנית העסק להחתים מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה – שאכן בוצעו בעסק כל הסידורים הנדרשים לאנשים עם מוגבלויות.

הערה : לצורך הכנת תכנית יש לצרף לתוכנית העסק:

 • דף ריכוז נתונים לתוכנית
 • טבלת האישורים לתוכנית עסק

דפים אלו מהווים חלק מה"גרמושקה" של תכנית העסק שיש להגיש עם הבקשה לרישיון.

יש לחבר את התוכנית על פי הסדר הבא:

 • דף ריכוז נתונים לתוכנית לרישיון עסק
 • טבלת האישורים לתוכנית עסק
 • תרשים סביבה
 • תרשים מגרש
 • תרשים העסק בקנה מידה כמפורט בהנחיות להכנת תוכנית עסק
 • חתכים

דגשים מיוחדים לתוכנית עסק:

 • עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהלנדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.
 • עסקי מזון ובתי אוכלבתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ותכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50 ולצרף פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטרית לבתי אוכל מחלקת רישוי עסקים תעביר תכניות לעסקי מזון לאישור מוקדם של משרד הבריאות.
 • מפעל מסוכן: נדרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה.

התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בחמישה עותקים.

הגשת תכנית עסק לאישור:
עם הכנת התכנית (לכל הפחות ברמה של תכנון ראשוני), יש להגיע לפגישה עם מנהל רישוי עסקים לצורך בדיקתה. במידת הצורך, ינחה המנהל את המגיש באופן מפורט וספציפי לתיקון התוכנית.