תהליך קבלת רישיון עסק, מהם המסמכים הנדרשים, תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק, מהו תהליך בדיקת הבקשה ואישורה, סטטוס טיפול הבקשה.

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרישיון עסק?
עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

על הגשת הבקשה לרישיון לכלול:

 • טופס הגשת בקשה לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון עם חותמת החברה לעסק של חברה בע"מ.
 • תכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.
 • תכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם יידרש)
 • שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בקופת המועצה (את השובר יש לקבל במחלקת רישוי עסקים).
 • מספר לקוח בארנונה – מספר חוזה ארנונה.
 • חוזה שכירות.
 • תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.
 • אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק לעסקים שהם חברה בע"מ)
 • מסמכים מצורפים נוספים שנדרשו על ידי מחלקת רישוי עסקים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק – דוא"ל ומספר טלפון נייד. את הבקשה יש למסור במחלקת רישוי עסקים.

 

מה נדרש לעשות במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים?
העברת בעלות לעסק מחייבת הגשת בקשה להחלפת בעלים, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה. בקשה להחלפת בעלים שהם יורשים של בעלים קודמים, יש להציג מסמכים נוספים לטופס הבקשה והם:

 • תעודת פטירה
 • צוואה שבו מציינים מי הם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מי הם היורשים.

כיצד מחושב תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק
התשלום מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה עפ"י הקבוע במשרד הפנים.

לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגופים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.

דגשים מיוחדים עבור בקשות דחופות:
בשלב הגשת הבקשה לרישיון יש לציין אם קיימת דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה מהטעמים הבאים:

 • העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו.
 • העסק נתון בהליך משפטי או שניתן צו סגירה בבית משפט.
 • הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל.
 • הרישיון חיוני לחוזה מיוחד שבלעדיו ייפגע העסק קשות.

בדיקת הבקשה ואישורה לצורך המשך התהליך
רשות הרישוי תדון בבקשה בתוך 21 יום ותחליט באשר להמשך תהליך הרישוי. במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים. הסירוב יימסר בכתב ומנומק.

 

אישור הבקשה בידי גופי הרישוי 
לאחר קליטת הבקשה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי, נותני האישורים הנדרשים על פי הצו וגורמים נוספים על פי הצורך.

מיהם הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק?
על פי חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) , נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית, ולבקשה יש לצרף תכנית עסק חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

ראש רשות הרישוי במועצה הוא ראש המועצה וממלא את מקומו מי שהסמיכו ראש הרשות אשר בידו הסמכה מאת ראש המועצה לענייני רישוי עסקים.

גופי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:

 • הועדה לתכנון ובניה רכס הכרמל
 • המחלקה לרישוי עסקים.
 • מחלקת שפ"ע בכל הנוגע לסידורי אשפה ומחזור.
 • הווטרינר העירוני בהתאם לצורך.
 • איכות הסביבה בכל הנוגע להיבטים סביבתיים מפגעים רעש, זיהום אוויר.

גופים ממשלתיים שאישורם נדרש:
צו רישוי עסקים קובע את נותני האישור הנדרשים לכל עסק.

נותני האישור הממשלתיים הם

 • המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון
 • משטרת ישראל
 • משרד התמ"ת
 • משרד הבריאות באמצעות לשכת הבריאות המחוזית
 • אגף הרוקחות במשרד הבריאות
 • כיבוי אש גליל מערבי

משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

 • משרד התחבורה – לעסקים לטיפול ברכב.
 • משרד התשתיות לנושאי דלק וגז.
 • משרד החינוך התרבות והספורט – לרישוי קייטנות ומכוני כושר.

כל גוף רישוי יערוך ביקורת בעסק ויכין דוח על הנושאים המחייבים תיקון. על מנת שבעל העסק ידע מראש מה ייבדק ובאילו תנאים על העסק לעמוד, הביקורות תתבססנה על רשימת תיוג ומפרטים אחידים המותאמת לסוג העסק ולבקשות בעל העסק.

לתשומת לבך: רשות הרישוי תקבע את הגופים שאישורם נדרש לרישיון לעסק, והיא תפנה אליהם את הבקשה לקבלת חוות דעת.

 

סטטוס הבקשה השונים של גופי הרישוי :

לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:

 • אישור: במידה וכל גורמי הרישוי מאשרים – תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון עסק.
 • תנאים מוקדמים (סטאטוס "טיפול")במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים – יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות תיקון הליקויים. עם הוכחת עמידה בתנאים (באמצעות ביקור בעסק לבדיקת הליקויים), ניתן לקבל רישיון

חשוב מאודיש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים בתוך 21 יום. אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע לגוף הרישוי ולקבל את אישורו. לאחר 30 יום עלול גוף הרישוי להודיע על סירובו למתן רישיון עקב אי מילוי הדרישות. את הדיווח על תיקון הליקויים מומלץ לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני ישירות לנותן האישור.

 • סירוב:במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מחזירים סירוב – לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב. אם אחד מגופי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך למגיש באמצעות מכתב.

סירוב – עלול  לגרור את בעל העסק לתביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק בלי רישיון ובמקרים של סכנה מידית לבריאות, או בטחון ובטיחות הציבור יינתן צו סגירה לעסק.

 • היתר זמנירשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה).

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

 • נתקבלו אישורי כל הגופים, ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.
 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנהההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית
 • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
 • הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

הזכות להשגה:
מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז, ועל תנאים או  מסמכים הנדרשים ממנו.
השגה תוגש בטופס 9 בתקנות רישוי עסקים, להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה.
לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני.
רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש השגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת השגה לנותני האישור השונים יפורסמו בעתיד באתר האינטרנט ממשל זמין.