מידע על סוגי הרישיונות שמנפיקה הרשות, תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון העסק, תהליך הוצאת רישיון עסק או היתר זמני, מתי וכיצד מתבצע הליך חידוש רישיון תקופתי ומה מחייבים שינויים בעסק או שינוי בעלות.

סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי:
1. היתר זמניהיתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000.
2. רישיון לעסק:

 • רישיון לצמיתות: רישיון שיינתן לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי, ותוקפו יעמוד כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת המאושר בו או התחלפו הבעלים על העסק.
 • רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה.
 • רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 אך לא פחות משנה.
 • רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.
 • כפל רישיון: כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או  נשרף או נרטב וכד', או במקרה שלא קיבל את הרישיון בדואר. הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.

עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק.

 

טופס הרישיון :
ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (במידה וקיים).
בנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

 • חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:
  תנאי מוקדםתנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.
 • תנאי ברישיון: תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק
 • תנאי נוסף ברישיון:  תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים.

הוצאת רישיון עסק או היתר זמני
מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, יונפק הרישיון ויועבר לבקרה ולאישור סופי של מנהל המחלקה. המערכת תשלח הודעת דוא"ל לבעל העסק כדי ליידע אותו כי הרישיון שלו אושר. בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.

רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורף לרישיון).

הצגת הרישיון בעסק: 

 • על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח.
 • חידוש רישיון תקופתי

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון.

90  יום לפני תפוגת תוקף הרישיון תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל גופי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.

כל אחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור.

על בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.

לעסק שלא יבצע את דרישות גופי הרישוי, תישלח הודעת סירוב, ובעקבותיה תוגש נגד בעל העסק תביעה משפטית בגין ניהול עסק ללא רישיון.
משהוחלט על חידוש, ימסר רישיון העסק לבעל העסק בכפוף לתשלום האגרה בבנק. רישיון ללא חותמת הבנק או הדואר המעידה על תשלום האגרה, אינו בר תוקף.

רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שבנוגע סירבה לבקשה להארכת תוקף הרישיון.

 

שינויים בעסק

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

שינויים בעסק כוללים:

 • תוספת או צמצום בשטח העסק.
 • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק.
 • תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים.

שינוי בעלות:
שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק.
שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון:

 • תוספת של שותף בעסק.
 • פרישה של שותף מן העסק.
 • העברת הבעלות לאחר.
 • הכנסת מנהל קבוע לעסק.
 • שינוי שם החברה אצל רשם החברות.
 • מכירת הזכויות לחברה אחרת.

סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק למחלקת רישוי עסקים.