על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור ( " משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  – במקרה זה המועצה המקומית עספיא.

המפרט האחיד של המועצה מורכב משני חלקים :

 1. דרישות כלליות מעסקים
 2. דרישות פרטניות מעסקים

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמיןפרטים באתרhttps://www.buslic.co.il/ נפתח בחלון חדש

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עספיא בפרק דרישות כלליות מעסקים
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עספיא בפרק דרישות פרטניות מעסקים
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

 

דרישות כלליות מעסקים :

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1. כללי :

 •  על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
 •  אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 •  בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
 •  בעל עסק בתחומי המועצה, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
 •  אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 • היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד,  לכל אחד מאותם עיסוקים.
 • בנוסף לאמור על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכניות ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
 • הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

2. שילוט :

 • בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק העזר לעספיא (שילוט).

3. עסקים היוצרים שפכים תעשייתיים :

 • כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)  
 • מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח): ניתן לעיין בקישור המצורף :                                                                                                                                                                      https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Mazah/Pages/default.aspx נפתח בחלון חדש
 1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב –  1992  , יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו  מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים, כאמור בתקנות.  בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות 
 2. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
 3. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.
 4. במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או את מסקנות הבדיקה השנתית, יוכל תאגיד המים לתקן הנדרש ולחייב את בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית לנתק לעסק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות.
 • בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) 
 1. מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
 2. אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
 3. מפעלי מזון ומשקאות
 4. משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
 5. טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
 6. טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
 7. מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
 8. מכבסות
 9. תחנות תדלוק
 10. רפת או לול
 11. מפעלי עיבוד עורות
 12. תחנות מעבר לפסולת
 13. בתי דפוס
 14. מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
 15. מפעלי חומרי בנייה
 16. בתי מלון
 • בעל עסק, יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב).
 • בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), ידווח בעל העסק לתאגיד המים באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות תאגיד המים והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.

4. טיפול באשפה :

 • כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים להלן, במידה ונוצרים בעסקו  ולאצרם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן:
 1. פסולת אורגנית (רטובה) – שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים  – מיכל חום, או דחסנית או מיכל טמון קרקע.
 2. פסולת יבשה – מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות – מיכל ירוק או  דחסנית או מיכל טמון קרקע.
 3. פסולת אריזות חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 – במתקן ייעודי שתגדיר המועצה בהמשך.
 4. בקבוקי פלסטיק – יש להשליך למתקן ייעודי, (כלוב) לבקבוקים, המפוזר בתחום הרשות.
 5. נייר – יש להשליך למתקן ייעודי המפוזר בתחום הרשות.
 6. סוללות – בתוך קופסת קרטון משולטת לגבי תכולתה, ואחת לתקופה להשליך למכלי מחזור מיועדים לכך המפוזרים בתחום הרשות.
 7. ברזל – ריכוז ופינוי ברזל באופן עצמאי ופינוי עצמאי לאתר או קבלן מורשה.
 8. פסולת אלקטרונית – במתקן ייעודי שתגדיר הרשות בעתיד.
 • בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיות מחלקת איכו"ס, בשעות  ובמועדים שייקבעו על ידי המועצה.
 • פינוי הפסולת יתבצע או על ידי הרשות או על ידי בעל העסק, לבקשתו לפנות עצמאית.
 • במידה והפינוי מתבצע על ידי בעל העסק, פינוי הפסולת יתבצע באמצעות קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק. בעל העסק יעביר למחלקת שפ"ע את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת.
 • בגין אשפה עודפת, כקבוע בחוק העזר לעספיא , יש לשלם אגרה 
 • בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בטבלה,  יחולו הוראות הדין.
 • בעסקים חדשים – במידה ויידרש לבנות  או להגדיל את מבנה חדר האשפה, יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות המועצה.

5. התנהלות כללית של עסקים :

 •  בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/או בנכס אשר בחלקם ו/או כולם בבעלות המועצה, מחויבים קבלת אישור גזברות המועצה המנהלת את נכסי המועצה.
 •  על בעל עסק חלה האחריות למניעת מפגעים סביבתיים, כגון זיהום אוויר הכולל ריחות ועשן, רעש, שפכים, פסולת וכו'.
 • בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק הכנת חוות דעת אקוסטית ו/או התקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת עוצמת הרעש, לפי העניין.
 • בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
 • כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו מכונת ממכר אוטומטית, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי כללי המדיניות המצורפים בזה -הנחיות להצבת מכונות ממכר אוטומטיות
 •  כל עסק טעון רישוי שרוצה להציב ולהפעיל בשטחו דוכני מכירה במועדים ייחודיים, או להוציא סחורה, מחויב בקבלת היתר מיוחד על פי הכללים המופיעים במסמך "כללים למתן היתר להצבת חפצים וסחורה
 •  הוצאת סחורה דרך קבע נדרשת להיתר בניה בנוסף.
 •  בעל עסק  לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.

 

הנחיות מיוחדות

הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל

בתי אוכל עוסקים בהכנת מזון ובהגשתו לסועדים. העיסוק במזון דורש טיפול רגיש, שכן טיפול שלא כהלכה עלול לגרום פגיעה קשה בלקוחות ונזק בריאותי, כגון מחלות מעיים והרעלות.

נושא התברואה מחייב לימוד וידע מעמיק שלעתים חסר לעוסקים בתחום ההזנה. מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל בית אוכל.

הנחיות מיוחדות לטיפול לא רפואי בגוף האדם

טיפול בגוף האדם הוא עיסוק המחייב לימוד וידע מעמיק, החייב להיעשות תוך שמירה על בריאות המטופל והמטפל.

טיפול שאינו כהלכה עלול לגרום להעברת מחלות בין מטופל למטופל או בין מטפל ומטופל. אי הקפדה על כללי ההיגיינה עלולה לגרום העברת נגיפים קטלניים וחיידקים הגורמים מחלות קשות, כגון: איידס, צהבת, מחלות עור וזיהומים.

מאחר שלעיתים משך הזמן מההדבקה להתפרצות המחלה הוא ארוך, הלקוחות ובעלי העסק לא מקשרים בין הסיבה לתוצאה.
מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם

רישיון לניהול מוסך

לקבלת רישיון למוסך מכל סוג שהוא צריך להקדים ולהוציא רישיון לניהול מוסך במשרד התחבורה

מפעל מזון

לקבלת רישיון עסק למפעל מזון צריך להקדים ולהוציא רישיון יצרן מזון מאת משרד הבריאות- שירות המזון

היתר רעלים

בתי עסק שעיסוקם מחייב החזקת רעלים וחומרים מסוכנים חייבים בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד לאיכות הסביבה. ההיתר ניתן לתקופה של שנה, ויש לחדשו מדי שנה.

טיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובעלי כנף באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים.

להלן ההנחיות של משרד הבריאות:

 הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובעלי כנף באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים