לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים:

לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיוןהיתר זמני או היתר מזורז.

בעל העסק יכוללהגיש בקשה במסלול היתר מזורזבתנאי שפורסם לסוג העסק המבוקש מפרט אחיד ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק ובתקנות למסלול היתר מזורז.

 1. היתר מזורזרישיון הניתן לבעל העסקעוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור.
 2. היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים טעוני רישויהזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים תשע"ג- 2013
 3. רשות מקומית חייבת להודיע לנותני האישור על מתן היתר המזורז לעסק.

 

לאילו עסקים מיועד המסלול המזורז ?

 • ה מסלול בהיתר מזורז מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבורתהליך הרישוי שלהם אינו מורכב (ראה פירוט העסקים בהמשך המסמך).

 

באילו מקרים לא ניתן להגיש בקשה למסלול היתר מזורז ?

 1. לא קיים לעסק רישיון או היתר זמני.
 2. לעסק לא בוטל היתר מזורז ב- 3 שנים שקדמו לבקשה.
 3. כנגד העסק מתנהל הליך פלילי או מנהלי לפי חוק רישוי עסקים.
 4. העסק או המבקש רישיון או מי שמנהל העסק הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים ב- 3 שנים שקדמו לבקשה.
 5. הבקשה לרישיון אינה תואמת את חוק התכנון והבניה, תב"ע, היתר בניה ואין עבירות בניה.

עסק אשר מתקיימים כנגדו הליכים מתוקף חוק התכנון והבניה או מתוקף חוק רישוי עסקיםלא יוכל לקבל רישוי במסלול המהיר.

 

לאילו סוגי עסקים ניתן להוציא להם היתר מזורז ?

קבוצה

שם

פירוט

1

טיפול לא רפואי בגוף האדם

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף 

 

 

מספרה

 

 

חדר מתים למעט בבית חולים

3

בעלי חיים לרבות ימיים

מספרה לבעלי חיים  

 

 

מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו 

4

מזון

קיוסק

 

 

מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון

6

מסחר ושונות

אחסנה מקום המיועד לאחסנהשאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו  50מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה 

 

 

פרחים, צמחי נויזרעיםשתילים  - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר 

 

 

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

 

עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתםהצצה על מעשה מיני 

 

 

אולפן הקלטות אודיו 

 

 

מוצרי טבק לסוגיו מקום למכירה קמעונאיתלרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

7

עינוג ציבורי, נופש וספורט

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכריםכשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

 

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

 

 

מכון קשר

8

רכב ותחבורה

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד    

 

 

הסעת נוסעים תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו  

 

 

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – רחיצתם   

 

 

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – התקנת אבזרים בהם  לרבות מערכות קול ואזעקה  

 

 

כלי שיט השכרתםאחסונם 

 

 

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכבצמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי   

 

 

תיקון תקרים 

10

תעשיהמלאכהכימיה ומחצבים

טקסטיל, דברי הלבשה גזירהתפירה 

 

 

דשנים – אחסונם

 

 

חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום    

 

 

מרפדיה

 

 

מתכתמוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתיגרוטאות מתכת פחחותלמעט פחחות רכב

 

 

מתכתמוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתיגרוטאות מתכת – מסגריה   

 

 

מתכתמוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתיגרוטאות מתכת – ייצור שלטים

 

 

מתכתמוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתיגרוטאות מתכת – הרכבתם   

 

 

 המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מזורז:

 • טופס הגשת בקשה להיתר מזורז .
 • תרשים סביבהמפה מצביתתכנית עסק.
 • חוות  דעת בעל מקצועאם הוא התבקש ע"י רשות הרישוי על עמידת העסק למפרט האחיד.
 • אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו תואם להיתר בניה ולתב"ע 
 • העתק היתר בניה והתב"ע החלה על המקום.
 • מסמכים לפי המפרט האחיד.
 • העתק רישיון עסק קודם.
 • תצהיר בדבר אי ביצוע שינויים בעסק מאז הוצא הרישיון הקודםמן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לולרבות בסוג העסקבמבניובשטחו ובמקומו , ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.
 • תצהיר היתר מזורז – טופס 5 תקנות 

תהליך היתר מזורז:

 •  הגשת בקשה למסלול היתר מזורז לעסק בצירוף כל המסמכים הנדרשים להיתר מזורז +תשלום אגרת רישוי עסקים.
 •  הרשות תנפיק אישור להגשת בקשה להיתר מזורז.
 • תוך  21 יום הרשות תבחן את תקינות המסמכים שהוגשו, אם המסמכים תקינים הרשות תנפיק היתר מזורז. במידה והמסמכים לא תקינים, הרשות תוציא סירוב לדחיית היתר מזורז עם נימוקים.
 • בסמכות רשות הרישוי או אחד מגורמי הרישוי לערוך ביקורת בעסק לפני הוצאת היתר מזורז או בתקופה יותר מאוחר בזמן שהיתר המזורז בתוקף.

התנאים לקבלת היתר מזורז :

 • הצגת מסמכים אשר מוגדרים במפרט האחיד כתנאים מוקדמים.
 • הגשת טופס בקשה לרישיון עסק והמסמכים הנלווים לבקשה.
 • תשלום אגרת רישוי.
 • הגשת טופס תצהיר שבובין היתרהתחייבות לקיים את תנאי המפרט האחיד לעיסוק.
 • תצהיר קיום תנאי רשות הרישוי ודרישותיה.
 • גורמי הרישוי לא חייבים לערוך ביקורת בעסקבטרם יינתן ההיתר המזורז.

 

 כיצד ניתן להאריך היתר מזורז ?

 • חלפה שנה ולא נתקבלה תשובה מהגורם המאשר תינתן לבעל ההיתר המזורז היתר לשנה נוספת.
 • על בעל ההיתר להגיש את טופס לתצהיר היתר מזורזבחודש שלפני תום השנה
 • חלפו שנתיים ורשות הרישוי לא קבלה תשובה – תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לפי תוקף הרישיון.

סנקציות:

סירוב נותן האישור – הודעה לבעל ההיתר המזורז על סיבת הסירובביטול ההיתר המזורז בתוך  ימים ובלבד שלבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו.