כללי :

מחלקת רישוי עסקים מרכזת את הטיפול בשילוט בישוב , לרבות שילוט עסקי / מסחרי / פרסום

• המועצה המקומית עוספיה פועלת בהתאם לחוק עזר עירוני מודעות ושלטים וזאת על מנת לקיים את המטרות הבאות  .

 1. שמירה על חזות הכפר
 2. יצירת אחידות בתחום השילוט והצבתו בישוב תוך מתן דגש לשימור אופייה הייחודי של עוספיה לרבות מבנים לשימור ומבני מגורים .
 3. שמירה על בטיחות הציבור בזמן הקמת שילוט ואחריו .
 4. מתן יכולת פרסום לבעלי עסקים בצורה המיטיבה ביותר .
 5. המחלקה מבצעת סקרים תקופתיים מצולמים בתחומי הישוב , ליצירת מאגר ממוחשב המכיל את צילומי השלט , 40 , מתקיים ומידית , מאגר ממוחשב זה מאפשר הנפקת דרישות ושוברי תשלום עדכניים .

טפסי הגשת בקשה לרישיון שלט

 1. אין להתקין שילוט או לבצע פרסום  בתחומי הישוב  אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרה
 2. שימו לב ! בקשה שתוגש ללא הטפסים הנדרשים לא תטופל .
 3. תשלום אגרת שילוט יתבצע במחלקת הגבייה .

תוקף רישיון

• רישיון לשלט יונפק ב- 31/12  בכל שנה בה הוא ניתן אלא אם צוין אחרת .

• הסרת שלט מחייבת מתן הודעה בכתב למחלקת רישוי עסקים .

• כל שינוי של השילוט לרבות תוכנו צורתו מידותיו סוגו מקומו או החומר שממנו הוא עשוי בתקופת הרישיון כרוך בהגשת בקשה חדשה .

אגרת שילוט

• גובה אגרת שילוט הינו בהתאם למפורט לתוספת השנייה בתיק .

• גובה האגרה מתעדכן וניתן לקבלו במחלקת הגבייה .

סוגי שילוט

 • שלט המותקן על בניין
 • שלט המודבק או מוצמד
 • שלט גג
 • שלט באתר בנייה
 • פרסומת
 • שלט חוץ

כללי

 1. גובה האגרה נקבע על פי שטחו של השלט לכל מ"ר משטח השלט , לשנה .
 2. שילוט שבקשתו הוגשה לאחר 30 ביוני והותקן רק לאחר מתן הרישיון יחויב רק במחצית האגרה 
 3. שילוט שהוסר ונמסרה על כך הודעה בכתב למחלקת רישוי עסקים לפני ה 1 ביולי  בעל השלט יחויב במחצית האגרה , אולם אם לא נמסרה הודעה בכתה יחויב בעל השלט באגרת שילוט שנתית
 4. שלט שהוצב ללא תשלום אגרה ורישיון יחויב בעל העסק באגרת שילוט מיום הצבת השילוט  כפי שיקבע על ידי מדור שילוט

הגשת בקשה תכלול את הפרטים הבאים :

 • שמו מענו או ומס זיכוי או מס חברה של מגיש הבקשה .
 • תרשים של השילוט המוצע הכולל מידותיו ומקום הצגתו .
 • תוכנית המפרטת את הסוג והצורה התוכן והחומרים ומידות השילוט .
 • פירוק אופן חיבור השלט למקום הצבתו המיועד לרבות המסגרת שעליה הוא מוצב או המתקן שישאר, והמפרט הטכני שלהם .
 • לגבי שילוט מואר או הכרוך בהספקת חשמל , ציון הדבר בבקשה .
 • הסכמת בעל הבניין בכתב שעליו יוצב השלט .
 • לכל עסק יהיה שלט אחד אלא אם קבל היתר מיוחד להצבת שלטים נוספים  .