נילי זאהר
מנהלת תכנית לאומית ויועצת מעמד האישה
0526684383

כ​ללי

  • חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) תשס"ח – 2008 (תיקון מס' 1) קובע שחלה חובה על הרשות המקומית בהעסקת יועצת למעמד האישה לראש הרשות.
  • יועצת לקידום מעמד האישה תיבחר בדרך של מכרז ומינויה יוצג בפני מועצת הרשות המקומית; מונתה יועצת לקידום מעמד האישה, תודיע על כך הרשות המקומית לשר ולרשות לקידום מעמד האישה, ותעביר להם עותק של כתב המינוי. 
  • מונתה עובדת מקרב עובדות הרשות המקומית למלא תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה נוסף על תפקיד אחר שהיא ממלאת ברשות, תהיה דרגתה כאמור בפסקה (1) או הדרגה שהייתה צמודה כדין לתפקידה ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוה. (תיקון1 לשנת  2008 – 2008 )

מט​רות:

  • ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים וברשות
  • מידע זמין, אמין ונגיש לנשים בתחומי החוק והזכויות.
  • נשים ונערות מובילות בקידום הכפר וצמיחתו .
  • מדיניות של צדק סביבתי וחברתי
  • העלאת המודעות לנושאי בריאות האישה והסיכונים הבריאותיים של נשים