קול קורא להצטרפות למאגר ספקים 2021

מועצה המקומית עוספיא (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על המשך הקמת מאגר ספקים


  1. מועצה המקומית עוספיא (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על המשך הקמת מאגר ספקים, יועצים, מתכננים ומפקחי פרויקטים לשנת 2021, הכולל אנשי מקצוע מומחים ומיומנים ובעלי ניסיון וכישורים מתאימים בתחומי העיסוק המפורטים בחוברת .
  2. מאגר הספקים והיועצים יכלול תחומים רבים ומגוונים, ובין השאר: ריהוט משרדי, ציוד משרדי וכלי כתיבה, ריהוט, העתקה שכפול וצילום, מערכות מחשוב וציוד היקפי, מיכון משרדי, ציוד חשמלי, יועצים בתחום ההנדסה, מפקחי פרויקטים וכיו"ב.  ספק, יועץ או מפקח הרואה עצמו עונה על התנאים המפורטים בהזמנה זו, מוזמן לפנות בבקשה להיכלל במאגר בדרך המפורטת בהזמנה זו, באמצעות טופס בקשה ממולא כדין, תוך צירוף כל האישורים הנדרשים הרלוונטיים.
  3.  מגיש הבקשה רשאי לבקש להיכלל במאגר ביותר מתחום עיסוק אחד, תוך שהוא מצרף לבקשתו את כל המסמכים הרלוונטיים.  יודגש, כי אין בפרסום הזמנה זו, בכדי לחייב התקשרות עם מי מהיועצים למתן שירות מסוים, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של המועצה בנושא. התקשרות עם יועץ או ספק הרשום במאגר תיעשה בכפוף לקיום הליך של מכרז זוטא או פניה תחרותית להציע הצעות או בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון, והכל בהתאם להוראות הדין.

אופן הרישום למאגר:

  1. על המבקש המעוניין להיכלל במאגר לפעול לקיום כלל התנאים שקיימים בחוברת הקול קורא ולקיים במלואם את תנאי הסף הנדרשים לרבות אופן הוכחת תנאים אלו, כמפורט בחוברת. ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים באוגדן סגור (טפסים מס' 2-4).
  • להשיב את טפסי הבקשה במעטפה סגורה במסירה אישית למועצה בכתובת: רח' אבא חושי ת.ד. 35, מיקוד 3009000 ולציין על המעטפה: רישום במאגר ספקים לשנת 2021, או לכתובת הדוא"ל abdalla@isifya.co.il   עד לא יאוחר מיום 18/11/2021 בשעה 13:00  
  • : יובהר , כי במידה והמבקש יחליט לשלוח את מסמכי המכרז באמצעות דוא"ל לא יהיה למבקש כל טענה ועניין במידה והדוא"ל לא יגיע למועצה מכל סיבה שהיא.
  1. ניתן יהיה לעיין במסמכי מכרז זה אצל מזכיר המועצה, מר פרח שרוף (לאחר תיאום טלפוני בלבד בטל' 04-9122465).
  2. עלות רכישת חוברת המכרז והטפסים לרישום 50 ₪ אשר ישולמו במחלקת הגביה (יש לצרף העתק תשלום למעטפת המכרז) .

 

הערה: בקשה לרישום בספר הספקים תחשב כמלאה לדיון ורישום אם צורפו אליה טפסים 1-4 חתומים כולל המסמכים המפורטים בטופס מס' 1.

  1. במצבים של קרבת משפחה לעובד מועצה או לנבחר ציבור, הרישום במאגר הספקים יכול להיות מותנה בקבלת אישור משרד הפנים.
  2. כל משתתף יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, לרבות, רכישת מסמכי ההליך וביצוע הבדיקות הנדרשות. המבקשים לא יהיו זכאים לכל שיפוי מאת המועצה בגין הוצאות אלה.

 

    בכבוד רב,

 

   בהיג' מנצור

      ראש המועצה המקומית