פרסום התייעלות אנרגטית 2021


מכרז  05/2021 ה'

החלפת פנסי רחובות ברחבי הכפר -  עוספיא

תנאים כלליים:

 1. המועצה המקומית, מועצה מקומית עוספיא (להלן: "הרשות"/ "המועצה") מזמינה בזאת קבלת הצעות. לביצוע עבודות  החלפת פנסי רחובות ברחבי הכפר,  הכל  על פי התנאים, הדרישות, וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז בכלל, ובחוזה המצורף, על נספחיו, בפרט.
 2. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים לתנאים הבאים:
  1. קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים ענף 270  בסיווג  א-1 ומעלה .
  2. קבלנים בעלי ניסיון מוכח לשביעות רצון המזמין בתחום העבודות נשוא מכרז זה במהלך השלוש (3) שנים האחרונות, באופן רציף, כל שנה ושנה, ועונים על הכישורים כמפורט במכרז. יובהר כי דרישת הניסיון הינה לכל אחת מהשלושת השנים האחרונה, כך שמציע צריך להראות על ביצוע עבודות דומות בכל אחת משלושת השנים האחרונה אשר קדמו למכרז זה, 2020,2019,2018.
  3. המצאת אישור פקיד שומה על ניהול ספרים כדין לפי פקודת מס הכנסה.
 3. עם קביעת הזוכה במכרז, ייחתם בין הרשות לבין המציע הזוכה חוזה על פי נוסח החוזה שהעתקו מצורף למכרז זה, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "החוזה").
 4. רק חתימת המועצה והחשב המלווה על גבי חוזה ההתקשרות (לאחר שיוגשו מטעם המציע הזוכה האישורים הנדרשים וערבות הביצוע)  תחשב כקיבול ההצעה על ידי המועצה.
 5. המצאת ערבות בנקאית לקיום ההצעה שתהיה צמודה למדד האחרון  בסך 25,000 ₪ בתוקף, לתקופה של   עד ליום  23/06/2021.
 6. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה כתוב "מכרז פומבי 05/2021 ה' "  עד ליום  חמישי 25/03/2021 עד שעה 00:14, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה חתומה בחותמת התקבל (מחלקת הנדסה)  הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה.
 7. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום שני תאריך 18/03/2021 בין השעות 11:00– 00:14 במשרדי המועצה המקומית במחלקת הנדסה עוספיא ( להלן:" משרדי המועצה") , תמורת תשלום  1,000  ₪.
 8. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי  תאריך 18/03/2021   שעה10:00 , יציאה ממחלקת הנדסה בניין המועצה עוספיא.
 9. לבירורים ניתן לפנות למהנדס המועצה בטלפון 04-9122652  בימים א'- ה', בין השעות 08:00- 15:00.
 10. המכרז על בסיס הנחה .
 11. הרשות רשאית לבצע חלק מהעבודה בלבד עפ"י שיקוליה והחלטתה הבלעדית , וזאת לפני חתימת החוזה או לאחר החתימה על החוזה בלי שתהיה למציע כל זכות לערעור או לבקש תוספות כלשהם מהמועצה .
 12. יודגש כי בעקבות משבר נגיף הקורונה על הקבלן להתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכללי משרד הבריאות, צוות של עד 10 עובדים, כולם עם מסיכות מגן וכפפות מגן תוך שימרה על מרחק של 2 מטר אחד מן השני או מכל אחד את במתחם העבודה. כמו כן, המועצה רשאית בנסיבות אלו לדחות, לעכב או לבטל את ביצוע העבודה, הכל בהתאמה להוראות משרד הבריאות או ממשרד ממשלתי אחר רלוונטי.
 13. אין מועצה מקומית עוספיא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.

 

 
 

בכבוד רב,

מחלקת הנדסה

מועצה מקומית עוספיא