מכרז פומבי

למתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות ופרסום על גביהם מס' 07/2021

המועצה המקומית עוספיא (להלן : "המועצה") מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות ופרסום על גביהם, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, וזאת החל מיום ראשון ה: 10/10/2021  ,בשעות, 9:00-14:00 תמורת תשלום בסך של 1,500 ש"ח, שלא יוחזרו בכל מקרה שהוא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום וקודם לרכישתם, במשרדי המועצה, בקומה 1 – משרד מזכיר המועצה וזאת החל מהמועד הנ"ל.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 000,20  ₪ (במילים: עשרים  אלף  ₪),  בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 2022/1/22.

הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז .

מפגש מציעים, ייערך ביום 2021/10/18 בשעה 00:11, במשרדי המועצה.  

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 2021/10/19 שעה 00:14, למהנדס המועצה, באמצעות מייל: ahmad@isifya.co.il  טלפון: 04/9122652 באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז .

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 07/2021 למתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שילוט חוצות ופרסום על גביהם", במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד ליום חמישי  ה 25/10/2021 ,בשעה 14:00 בצהריים, בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה לאחר שהוחתמה בחותמת התקבל.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי . המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 

מר בהיג׳ מנצור

ראש המועצה הקומית עוספיא