בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 7.3.22 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 106(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), בדבר שינויים אשר הוועדה שוקלת לאשר בתכנית מופקדת מספר 356-0637397.

להלן : 

קובץ החלטות

החלטת ביניים 

 

בכבוד רב

פרח שרוף

מזכיר המועצה